Đóng

Hội đồng cố vấn

– Bộ môn nông hóa – Trường Đại Học Nông nghiệp 1 Hà Nội

– Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (Viện nghiên cứu Đất và Phân bón)

– Cùng các Viện nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài nước…